Затверджено постановою президії ВАК України від 1.07.2010р. №51-08/5

ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

05.09.07 - світлотехніка та джерела світла

I. Формула спеціальності:

Світлотехніка та джерела світла - галузь науки і техніки, що здійснює теоретичні та експериментальні дослідження, спрямовані на удосконалення існуючих та розробці нових джерел оптичного випромінювання, підвищення ефективності перетворення електричної енергії у світлову, поліпшення світлового середовища перебування людини, вдосконалення та розроблення установок штучного освітлення, опромінювальних установок для медицини і сільського господарства, установок екологічного й технологічного призначення, методів ефективного перетворення оптичного випромінювання в інші види енергії. В рамках даної спеціальності розробляються методи проектування світлових приладів, освітлювальних та опромінювальних установок, фотометричних систем контролю. Проводяться дослідження процесів, що протікають в джерелах світла та їх елементах, системах керування режимами їх роботи. Дослідження проводяться з метою створення високоефективних екологічно чистих джерел світла, що забезпечують нормовані параметри освітлювальних установок та економічність їх експлуатації.

II. Напрямки досліджень:

2.1. Розроблення наукових та методологічних засад підвищення ефективності перетворення електричної енергії в енергію оптичного випромінювання та оптичного випромінювання в інші види енергії.
2.2. Теоретичні й експериментальні дослідження:
- нових методів генерації оптичного випромінювання, зокрема когерентного, та вивчення його взаємодії з об’єктами опромінення;
- в галузі оптики та колориметрії як фундаментальних основ техніки освітлення;
- напівпровідникових джерел світла та світлових приладів і освітлювальних установок на їх основі;
- опромінювальних систем для оптичних технологічних процесів.
2.3. Математичне і комп’ютерне моделювання процесів, що протікають в джерелах світла, світлових приладах та освітлювальних установках, розроблення автоматизованого проектування світлотехнічних систем.
2.4. Дослідження та розроблення методів розрахунку та оптимізації параметрів світлових полів, якісних та кількісних характеристик освітлювальних, опромінювальних та світлосигнальних установок, пускорегулювальних апаратів.
2.5. Розроблення джерел оптичного випромінювання і світлотехнічних приладів та технології їх виробництва на базі досліджень фізики напівпровідників, матеріалознавства, фізики газового розряду та ін.
2.6. Розроблення систем дистанційного та автоматичного керування освітлювальними, опромінювальними й технологічними установками та дослідження процесів електромагнітної сумісності системи «лампа – пускорегулювальний апарат» з мережею живлення.
2.7. Дослідження в галузі фотометрії та спектрометрії як основи для досягнення високого рівня метрологічного забезпечення у світлотехнічній галузі, розробка методів і засобів вимірювання і контролю параметрів світлового випромінювання і оптичних характеристик світлових приладів.

III. Галузь наук

Технічні науки.

 

ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

 

05.22.09 – електротранспорт

 

I. Формула спеціальності:

 

Галузь науки і техніки, яка зв’язана з розробкою наукових основ створення, випробування, експлуатації, діагностики та ремонту засобів електротранспорту для залізниць, метрополітенів, промислового і міського електротранспорту.

 

II. Напрямки досліджень:

 

 1. Теорія електричної тяги. Режими роботи, управління, характеристики, раціональні параметри, надійність та працездатність засобів електротранспорту й їх складових та систем курування.
 2. Якость електроенергії, ресурсозберігаючі, енергоощадні та енергоефективні технології, прогнозування, нормування, контроль та облік електроенергії на засобах електротранспорту.
 3. Електричні та електромеханічні системи транспортних засобів, їх складові та системи керування, що забезпечують живлення, передачу і перетворення енергії для тяги та допоміжних потреб.
 4. Системи тягового електропостачання, їх складові – тягові підстанції, контактні й рейкові мережі, електрообладнання, елементи і системи керування.
 5. Енергомагнітна сумісність засобів електротранспорту, їх взаємодія з системами металевими спорудами та навколишнім середовищем.
 6. Конструкція, дінаміка і міцність засобів електротранспорту та їх взаємодія із колійною та контактною структурами електрифікованих магістралей.
 7. Експлуатація електротранспорту. Розробка систем обслуговування і технологій ремонту засобів електротранспорту та їх складових. Обладнання, технології та методи для діагностики і випробувань засобів електротранспорту та їх складових.
 8. Електрорухомий склад і системи електропостачання швидкісного і високошвидкісного електротранспорту.

III. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені:

 

технічні науки.

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

м. Київ

18.12.2018                                                                                                                                                                                                № 1412

Про затвердження рішень

Атестаційної колегії

Міністерства щодо

діяльності спеціалізованих

вчених рад

       Відповідно до підпункту 7 пункту 2 Розділу XV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про вищу освіту», підпункту 47 пункту 4 Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. № 630, Порядку присудження наукових ступенів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 567, Положення про спеціалізовану вчену раду, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14 вересня 2011 року № 1059, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2011 р. за № 1170/19908, Положення про атестаційну колегію Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14 вересня 2011 року № 1059, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2011 р. за № 1169/19907, Порядку формування Переліку наукових фахових видань України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15 січня 2018 року № 32, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 6 лютого 2018 р. за № 148/31600, та на підставі рішення Атестаційної колегії Міністерства від 18 грудня 2018 року

НАКАЗУЮ:

Утворити:

1. спеціалізовані вчені ради відповідно до переліку згідно з додатком 1.

У Харківському національному університеті міського господарства імені О. М. Бекетова:

- спеціалізована вчена рада Д 64.089.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальностями 09.07 «Світлотехніка та джерела світла» та 05.22.09 «Електротранспорт» строком до 31 грудня 2020 року;

2. Затвердити склад спеціалізованих вчених рад, утворених відповідно до підпункту 1 пункту 1 цього наказу, згідно з додатком 4.

Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова

Д 64.089.02

Голова ради:

 1. Харченко Віктор Федорович, д.т.н., професор, директор ННІ, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, спеціальність 05.09.07.

Заступник голови:

 1. Хворост Микола Васильович, д.т.н., професор, директор ННІ, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, спеціальність 05.22.09.

Вчений секретар:

 1. Поліщук Валентина Миколаївна, к.т.н., доцент, декан, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, спеціальність 05.09.07.

Члени ради:

 1. Блиндюк Василь Степанович, д.т.н., професор, проректор, Українська державна академія залізничного транспорту, спеціальність 05.22.09;
 2. Гетьман Геннадій Кузьмич, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, спеціальність 05.22.09;
 3. Говоров Пилип Парамонович, д.т.н., професор, професор кафедри, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, спеціальність 05.09.07;
 4. Доманський Валерій Тимофійович, д.т.н., професор, професор кафедри, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, спеціальність 05.22.09;
 5. Далека Василь Хомич, д.т.н., професор, професор кафедри, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, спеціальність 05.22.09;
 6. Кожушко Григорій Мефодійович, д.т.н., професор, професор кафедри, ВНЗ «Полтавський університет економіки і торгівлі», спеціальність 05.09.07;
 7. Маляренко Віталій Андрійович, д.т.н., професор, професор кафедри, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, спеціальність 05.09.07.
 8. Неєжмаков Павло Іванович, д.т.н., професор, генеральний директор, ННЦ «Інститут метрології» Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, спеціальність 05.09.07;
 9. Носков Валентин Іванович, д.т.н., доцент, професор кафедри, Національний технічний університет «ХПІ», спеціальність 05.22.09;
 10. Петренко Олександр Миколайович, д.т.н., доцент кафедри, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, спеціальність 05.22.09;
 11. Смирний Михайло Федорович, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, спеціальність 05.22.09;
 12. Сосков Анатолій Георгійович, д.т.н., професор, професор кафедри, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, спеціальність 05.09.07;
 13. Тарасенко Микола Григорович, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Тернопільський національний університет імені Івана Пулюя, спеціальність 09.07;
 14. Тугай Дмитро Васильович, д.т.н., доцент, завідувач кафедри, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, спеціальність 05.09.07;
 15. Ягуп Валерій Григорович, д.т.н., професор, професор кафедри, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, спеціальність 05.22.09.

Міністр                                                             Л. М. Гриневич